facebook rss feed thai language english language

แบบฟอร์มขอเบิกสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
19 กุมภาพันธ์ 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
ที่อยู่/หน่วยงาน
โทรศัพท์
มีความประสงค์จะขอเบิกสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับ
ใช้ในวันที่
ดังนี้
ประเภทสื่อ รายการ จำนวน
หนังสือ WHO : Global status report on alcohol and health 2018
ยุทธศาสตร์ นโยบายแอลกอฮอล์ ระดับชาติ
1 ทศวรรษ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
แนวปฏิบัติการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
ปฏิทินแอลกอฮอล์ (สำหรับพิมพ์)
รู้ทันเรื่องเหล้า..มาจับเข่าคุยกับครอบครัว
พระราชบัญญัติคพว.ศบ.ควมคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
6.1คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย
5.2คู่มือการปฏิบัติงานการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พรบ.
5.1คู่มือการบังคับใช้กฎหมาย
4.1คู่มือการปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์
3.2คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3.1คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการตอบโต้ข่าวภาวะฉุกเฉิน
2.4คู่มือการปฏิบัติงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
2.3คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
2.2คู่มือการปฏิบัติงานการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ
2.1คู่มือกระบวนการจัดทำผลการสำรวจ
1.2คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาและผลักกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่อง
1.1คู่มือกระบวนการจัดทำประกาศระเบียบคำสั่งกรมควบคุมโรค
คู่มือการจัดเก็บและทำลายเอกสาร
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปัญหาการตีความกฎหมาย
รู้ทันเรื่องเหล้า...มาจับเข่าคุยกับครอบครัว
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
คู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู๋ในกำกับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
แนวทางการเปรียบเทียบปรับและขอรับเงินสินบนรางวัล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือประชาชน รู้จัก เข้าใจ โทษ พิษภัย จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รวบรวมคำพิพากษา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
การ์ตูน กฎหมายสุรา = ยาสามัญประจำบ้าน
Alcohol Control Act B.E. 2551 (2008) พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับภาษาอังกฤษ
การ์ตูน คุณหมอไฮเปอร์กับสามเกลอจอมป่วน
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
คู่มือวิธีเลิกการเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จุลสาร/สรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานในระบบ Backbone Online ประจำปีงบประมาณ 2558
จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
จุลสารสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีที่7
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปี 58
สรุปผลการดำเนินงานในระบบ Backbone Online ประจำปีงบประมาณ 2558
สรุปผลการดำเนินงานในระบบ Backbone Online (ก.พ.57 -มิ.ย.58)
จุลสารสำนักงานฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 - กันยายน 2556
จุลสารสำนักงานฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2556 - มิถุนายน 2556
จุลสารสำนักงานฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2556 - มีนาคม 2556
จุลสารสำนักงานฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555
จุลสารสำนักงานฯ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 - กันยายน 2555
จุลสารสำนักงานฯ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2555 - มิถุนายน 2555
จุลสารสำนักงานฯ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2555 - มีนาคม 2555
จุลสารสำนักงานฯ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2554 - ธันวาคม 2554
จุลสารสำนักงานฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 - กันยายน 2554
จุลสารสำนักงานฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2554 - มิถุนายน 2554
จุลสารสำนักงานฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2554 - มีนาคม 2554
จุลสารสำนักงานฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2553 - ธันวาคม 2553
จุลสารสุราหรือสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2553
จุลสารสุราหรือสุขภาพ ปีที่2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553
จุลสารสุราหรือสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม - มีนาคม 2553
จุลสารสุราหรือสุขภาพ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
จุลสารสุราหรือสุขภาพ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2552
จุลสารสุราหรือสุขภาพ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
แผ่นพับ การตรวจสอบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา32
ผลกระทบต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การตรวจสอบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คิดจะดื่ม คิดจะซื้อ รู้กฎหมายหรือยัง
สถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง
วัน เวลา และบุคคลที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
10 วิธีเลิกเหล้าได้ดั่งใจ
วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทษและพิษภัยต่อสุขภาพ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553
คิดจะดื่ม คิดจะซื้อ รู้กฎหมายหรือยัง
โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคตับแข็ง
การบำบัดสำหรับผู้ประสบปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์
โปสเตอร์ ไวนิล Harmful use of Alcohol causes
ไวนิลโครงการค้นฅนเลิกเหล้าเข้าพรรษา
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมาออกกำลังกายกันดีกว่า
10วิธีเลิกเหล้าได้ดั่งใจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โทษและพิษภัย
ระดับพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อเข้าสู่กระแสเลือด
ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
วันเวลาและบุคคลที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานที่และบริเวณห้ามขายและสถานที่หรือบริเวณห้ามดื่ม
สถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภาษาอาเซียน)
สถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วัน เวลา และบุคคลที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
10 วิธีเลิกเหล้าได้ดั่งใจ
ผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คนติดเหล้า ครอบครัวทุกข์ใจ พ่อแม่เศร้าใจ
กำลังพล ร่วมใจ ต้านภัยสุรา
70 โรคร้าย มหันตภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์แอลกอฮอล์ประจำปี2560
ห้ามจำหน่ายสุราแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี
สถานที่นี้เป็นเขตห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะเวลา
วัน เวลา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
เขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน กัมพูชา พม่า ลาว)
ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ขณะอยู่บนรถ
ห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี
ดื่มเหล้าเบียร์วันนี้ ตายฟรีด้วย 3 โรคร้าย
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สวนสาธารณะปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานที่ราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์