facebook rss feed thai language english language

 รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ระยะเวลารับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ / สถานที่สอบ ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ (ด้านงานต่างประเทศ) (ปริญญาโท) ... 25 ต.ค. 2561 15 พ.ย. 2561 ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล ... 21 ก.ย. 2561 - ยังไม่มี กำลังดำเนินการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล ... 19 ก.ย. 2561 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สถานที่สอบ
ยังไม่มี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล ... 29 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
ถึง 14 ก.ย. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ-ตำแหน่งนิติกร ... 29 ส.ค. 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ (ด้านงานต่างประเทศ) (ปริญญาโท) ตำแหน่งนิตกร (ปริญาตรี) ... 24 ส.ค. 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ (ด้านงานต่างประเทศ) (ปริญญาโท) ตำแหน่ง นิติกร (ปริญญาตรี) ... 03 ส.ค. 2561 03 ส.ค. 2561
ถึง 23 ส.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาทำหน้าที่ธุรการ ... 13 ก.ค. 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นปฏิบัติงานจ้างเหมาทำหน้าที่ธุรการ ... 09 ก.ค. 2561 09 ก.ค. 2561 ยังไม่มี ยังไม่มี
ประกาศรับสมัครอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ... 20 มิ.ย 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ... 14 มิ.ย 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ... 01 มิ.ย 2561 - ยังไม่มี ยังไม่มี
ประกาศรัลสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ... 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561
ถึง 30 พ.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3299 ... 22 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561
ถึง 23 ม.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขท ... 17 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561
ถึง 19 ม.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
เรื่อง รับย้ายข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค และรับโอนข้าราชการ ... 03 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561
ถึง 16 ม.ค. 2561
ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สสส.) ... 12 ก.ย. 2560 - ยังไม่มี ยังไม่มี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบ สสส.) ตำแหน่งนิติกร พ.ศ 2560 ... 30 ส.ค. 2560 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2560 ... 18 ส.ค. 2560 - ยังไม่มี ยังไม่มี
รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2560 ... 16 ส.ค. 2560 - ยังไม่มี ยังไม่มี