facebook rss feed thai language english language

2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม
เห็นด้วย 1249 (73.69%)
ไม่เห็นด้วย 446 (26.31%)