facebook rss feed thai language english language

2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม
เห็นด้วย 1253 (73.27%)
ไม่เห็นด้วย 457 (26.73%)