facebook rss feed thai language english language

1.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม
เห็นด้วย 1321 (65.75%)
ไม่เห็นด้วย 686 (34.15%)