facebook rss feed thai language english language

อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ tจากงานวิจัยนานาชาติ เช่น อินเดีย เป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากจราจรบนท้องถนนมากที่สุดในโลก โดยในปี 2007 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร 105,725 ราย และบาดเจ็บถึง 452,922 ราย โดยร้อยละ 2-33 เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ และร้อยละ 6-48 เสียชีวิตมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยา การเสียชีวิตบนท้องถนนในประเทศอินเดีย สืบเนื่องมาจากผู้ขับขี่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเกิดอุบัติเหตุ ส่วนประเทศในโซนยุโรป ได้แก่ ฟินแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส และสวีเดน พบว่าข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ขับขี่รถยนต์ ช่วงปี 2006 และ 2009 จำนวน 1,118 ราย พบว่า กว่าร้อยละ 48 มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกว่าร้อยละ 87 ตรวจพบความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด (BAC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเทศกาลต่างๆของไทยมักควบคู่ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตามประเพณีไทยหรือสากล เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันตรุษจีน หรือวันวาเลนไทน์ เป็นต้น ซึ่งเทศกาลเหล่านี้เป็นเทศกาลแห่งความสุข แต่เหตุใดจึงมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการสังสรรค์ด้วยสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทั้งที่ทราบกันดีว่า เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลักของการ เกิดอุบัติเหตุ ที่ส่งผลให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของไทย ช่วง 7 วันอันตราย พบว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จากสถิติของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ปภ.) พบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีอุบัติเหตุสะสมจากการเมาสุรา คิดเป็น ร้อยละ 38.73 ในปี 2556 และร้อยละ 37.28 ในปี 2555 ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีอุบัติเหตุสะสมจากการเมาสุราคิดเป็นร้อยละ 39.11 ในปี 2556 และ ร้อยละ 39.21 ในปี 2555สอดคล้องกับผลการศึกษาแอลกอฮอล์กับการบาดเจ็บในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเมื่อเทียบกับช่วงปกติ ที่พบว่า จำนวนผู้บาดเจ็บรุนแรงที่ดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลถึง 3.1 เท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่บาดเจ็บจากสาเหตุอื่นซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 3.9 เท่า และเพิ่มสูงขึ้นหากมีคู่กรณีที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้จากอุบัติเหตุทั้งหมด พบว่าร้อยละ 45 เป็นอุบัติเหตุทางจราจร และกว่าร้อยละ 34 เป็นผู้บาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ที่มีการดื่มสุรา ก่อนเกิดอุบัติเหตุ และเมื่อพิจารณาจากช่วงอายุยังพบว่าในเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี พบว่ามีการดื่มสุราในช่วงเทศกาลสูงกว่า 1.93 เท่าของช่วงปกติ และในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาผู้บาดเจ็บตามเวลา ยังคงพบว่า ประมาณร้อยละ 50 ของการบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีสัดส่วนการบาดเจ็บในช่วงหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (24.00 – 11.59 น.) สูงกว่าช่วงปกติและสูงกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีผู้บาดเจ็บในช่วงเวลา (15.00 – 20.59 น.) ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ นอกจากทำให้เกิดความสูญเสียคนตายจำนวนมากแล้ว ยังเป็นสาเหตุของความพิการ จากรายงานผลการศึกษาทางการแพทย์ทำให้คาดคะเนได้ว่า มีคนพิการปีละมากกว่า 4 พันคนเนื่องจากอุบัติเหตุจราจร (ศูนย์ข้อมูล/หน่วยจัดการความรู้เพื่อถนนปลอดภัย, 2547)